TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 5545491
 
GIỚI THIỆU
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc

 

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

Số: 250/QĐ-KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc

 

CHỦ TỊCH
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/ NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.      Viện Nghiên cứu Trung Quốc là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản về Trung Quốc; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về Trung Quốc học; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của đất nước góp phần  củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam và Trung Quốc.

2.      Viện Nghiên cứu Trung Quốc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3.      Viện Nghiên cứu Trung Quốc có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh: Institute of Chinese Studies.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.      Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Trung Quốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.      Tổ chức nghiên cứu cơ bản về Trung Quốc trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự v.v… trên cơ sở đó cung cấp những thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dung chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc;

3.      Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Trung Quốc học, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo yêu cầu của cơ quan khác;

4.      Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5.      Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

6.      Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7.      Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8.      Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Nghiên cứu Trung Quốc; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

9.      Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Trung Quốc theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

  1. Tổ chức (cấp Phòng) nghiên cứu và ứng dụng khoa học:

1.      Phòng Nghiên cứu Tổng hợp về Trung Quốc,

2.         Phòng Nghiên cứu Văn hóa - Lịch sử Trung Quốc,

3.      Phòng Nghiên cứu Chính trị Trung Quốc,

4.      Phòng Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc,

5.      Phòng Nghiên cứu Xã hội Trung Quốc,

6.      Phòng Nghiên cứu Quan hệ đối ngoại Trung Quốc,

7.      Phòng Nghiên cứu Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc,

8.      Phòng Nghiên cứu Đài Loan,

9.      Trung tâm Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc,

10.  Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông.

  1. Tổ chức (cấp Phòng) chức năng, nghiệp vụ:

1.      Phòng Tổ chức - Hành chính,

2.      Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

3.      Phòng Thông tin - Thư viện.

Tổ chức cấp Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) và các nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau khi có sự thỏa thuận của Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 4. Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Trung Quốc; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Trung Quốc học. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập.

Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự.

Điều 5. Hội đồng khoa học

Viện Nghiên cứu Trung Quốc có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Trung Quốc do Viện trưởng quyết định, sau khi đã có thỏa thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Trung Quốc hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 6. Lãnh đạo Viện

Viện Nghiên cứu Trung Quốc có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Nghiên cứu Trung Quốc. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc có trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Trung Quốc trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1.     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 805/QĐ-KHXH ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

2.            Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-  Như điều 8;

-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

-  Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;

-  Lưu VT, TCCB.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Xuân Thắng

 

 

 
Các tin khác

Nghiên cứu Trung Quốc - Nhìn lại 20 năm và định hướng hoạt động trong thời gian tới
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Tầng 13 Số 1 - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04.62730459-ext:1306 Fax: 04.62730413